|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

 LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” –  EDYCJA 2023

            Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 1 stycznia 2019 r. państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

          Gmina Miasta Radomia przystąpiła  do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja w latach 2019 – 2022. 

            W dniu 27.02.2023 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 550 819,58 zł, które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Lokalny Program Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Celem  Programu jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

–        poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej, członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w czasie i zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach:

1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia oraz w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej o której mowa w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 będzie realizować organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert oraz Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 

Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia lub do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

2. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/ pielęgniarkę.

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczoną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4.  Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów:
(48) 360-83-14, (48) 360-87-07 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134,

(48) 362-09-48, (48) 362-01-37 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53,

(48) 360-45-86 wew. 47, 58 w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content