|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), utworzono z dniem 01 stycznia 2019 roku państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Opieki wytchnieniowej” z edycji 2019, 2020 i 2021.

W dniu 22.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 846 600,00 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy świadczonej osobie niepełnosprawnej w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu  zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

– w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia.

Realizatorem zadania wymienionego w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 realizuje organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7:30 do 15:30

2. Limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego.

 Warunki uzyskania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

1. Pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu realizowana jest na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie na rzecz poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content