|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Tenis stołowy

TENIS STOŁOWY – REGULAMIN

I. Zasady ogólne
1. Zajęcia są adresowane do dorosłych mieszkańców Miasta Radomia nie posiadających przeciwwskazań udziału w zajęciach tenisa stołowego.
2. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania.
3. Zapisanie się i korzystanie z zajęć jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
4. Uczestnikiem nieodpłatnych zajęć mogą być dorośli mieszkańcy Radomia, zapisali się na zajęcia wypełnili i podpisali druk zgłoszenia oraz przekazali go instruktorowi na pierwszych zajęciach.
5. Zajęcia nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jeden raz w tygodniu. Zajęcia są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć.
6. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności – https://www.akademiaaktywnosci.eu, fanpage Akademia Aktywności – https://www.facebook.com/AkademiaAktywnosciRadom, lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych.
7. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW.
8. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z danej formy aktywności sportowej. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami zajęć wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

II. Zasady korzystania z zajęć
1. Zajęcia odbywają tylko w obecności instruktora.
2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej.
3. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
4. Celem prowadzonych zajęć jest nauka/doskonalenie techniki i taktyki gry w tenisa stołowego, propagowanie tenisa stołowego, aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
5. W szatni należy pozostawić rzeczy osobiste oraz urządzenia elektroniczne.
6. Na sali ćwiczeń obowiązują stroje i obuwie sportowe, a także posiadanie własnej rakietki do gry.
7. Uczestnicy wykazują się dbałością o wyposażenie sali gimnastycznej, w szczególności stołów, siatek, płotków i piłeczek.
8. Po zakończonych zajęciach zostawiają porządek zarówno na sali jak i w szatniach.
9. Do innych uczestników odnosimy się z szacunkiem, nie odreagowując negatywnych emocji na przeciwniku czy sprzęcie.
10. Dbamy o dobrą atmosferę na zajęciach oraz przepisy bhp.
11. Zgłaszamy wszelkie uszkodzenia sprzętu lub nietypowe sytuacje do instruktora.
12. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
13. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności fizycznej bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizatorzy oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć.
14. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie wygodnego stroju sportowego, obuwia na zmianę, własnej rakietki do gry oraz potwierdzenie obecności na zajęciach. Obecność potwierdzamy poprzez każdorazowe podpisanie listy obecności przed rozpoczęciem zajęć.
15. Zajęcia prowadzone są w zorganizowanych grupach z instruktorem i trwają 60-120 minut.
16. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
17. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, bezpośrednio następujące po sobie powoduje trwałe wykreślenie z listy uczestników. Usprawiedliwienia należy zgłaszać do instruktora przed planowaną nieobecnością.
18. W przypadkach wykreślenia z listy obecności zajęć, uczestnik traci możliwość ponownego udziału w nieodpłatnych zajęciach. Alternatywą do dalszego kontynuowania aktywności są wówczas zajęcia odpłatne.
19. Organizator powiadamia uczestników o wszelkich nowościach, zmianach w tym: terminy naborów, przesunięciu lub odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub za pośrednictwem fanpage.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
– zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do ich rozpoczęcia;
21. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Organizator stara się zorganizować zastępstwo.
22. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
– gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do ich przeprowadzenia
– braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
– z przyczyn niezależnych od Organizatora, natomiast leżących po stronie zarządcy obiektu,
23. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć Instruktor ma możliwość możliwość zorganizowania zajęć w innym ustalonym wcześniej terminie z uczestnikami oraz akceptacji Organizatora.

Aktualne informacje pod tym linkiem

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content