|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Informacje

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” ogłasza  konkurs rysunkowy dla radomskich szkół podstawowych pt.
„NIE DLA CZADU – CZAD ZABIJA”

REGULAMIN KONKURSU

Tlenek węgla popularnie nazywany czadem jest gazem powstającym w procesach spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w warunkach niedostatecznej ilości tlenu. Wbrew panującej opinii jest bezbarwny i bezwonny, dlatego nie można stwierdzić jego obecności bez użycia specjalnych urządzeń detekcyjnych. Ciężar gazu jest porównywalny z ciężarem powietrza, dzięki temu łatwo się  z nim miesza i rozprzestrzenia w całej kubaturze pomieszczenia. Niebezpieczeństwo stwarzane przez czad polega na blokowaniu transportu tlenu w organizmie przez co powstaje jego niedotlenienie. Tlenek węgla znacznie łatwiej i szybciej wiąże się z hemoglobiną niż tlen. Jego obecność w wydychanym powietrzu sprawia, że w pierwszej kolejności transportowany jest wrazz krwią do komórek organizmu zakłócając ich funkcje życiowe. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz często niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do stopnia szczelności stosowanych okien i drzwi (szczególnie po wymianie okien i drzwi z starych na nowe). Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia.

Dlatego każda forma edukacyjno-informacyjna o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania jest celowa i zasadna, tym bardziej, że zbliża się okres grzewczy.

I. Cele konkursu:

1.     Zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z problematyką czadu i niebezpieczeństwa jakie za sobą niesie.

2.     Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży  na temat bezpiecznego zachowania się w miejscu zamieszkania.

3.     Twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat niebezpieczeństwa jakie za sobą niesie tlenek węgla- CZAD.

II. Założenia organizacyjne:

1.    Konkurs trwa od 03 października do 18 listopada 2022 roku. Dzień 21 listopada 2022 roku  jest ostateczną datą nadsyłania prac konkursowych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 26-600 Radom ul. Moniuszki 9 p. 16.

2.     Prace należy przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 26-600 Radom ul. Moniuszki 9 p. 16 z dopiskiem „Konkurs – NIE DLA CZADU – CZAD ZABIJA”. Prace można również złożyć w ww. siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w  Radomiu przy  ul. Moniuszki 9 pokój  16.

3.     Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku w dowolnej technice zgodnej z tematem konkursu.

4.     Uczestnikiem konkursu może zostać młodzież w wieku 7 – 15 lat, której opiekun prawny wyrazi zgodę na udział w konkursie.

5.     Każda klasa biorąca udział w konkursie może  nadesłać na adres Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” maksymalnie 3 najlepsze  prace wg. swojego uznania.

6.     Udział w konkursie jest bezpłatny.

7.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

8.     Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, należy też w tym miejscu podać wiek autora.

9.     Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

·         imię i nazwisko autora,

·         nazwa szkoły,

·         klasa

·         imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica) lub nauczyciela organizującego konkurs w danej   szkole,

·         dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej do kontaktu,

·         zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych,

·         zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy,

·         oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

10.  Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

11.  Wymogi, które powinna spełniać praca:

·         Format A3, A4.

·         Wykonana dowolną, trwałą techniką plastyczną.

·         Zgodna z tematem konkursu.

12.  Prace należy przesyłać do 21 listopada 2022 roku włącznie (decyduje data wpływu).

13. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianieprzez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autorapracy oraz danych placówki.

III. Ocena prac:

1.     Kapituła konkursu zostanie utworzona przez: Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”.

2.     Kryteria oceny:

a)      artystyczna tj. oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, stopień trudności, samodzielność.

b)     merytoryczna tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu:

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bezpieczne  Miasto” do dnia 16 grudnia 2022 r.

2.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

V. Nagrody:

1.     Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” ufunduje nagrody.

2.     Wręczenie nagród nastąpi w ustalonym terminie i miejscu, o  którym zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez wcześniej podane dane kontaktowe (tel. lub mail).

VI. Informacje dodatkowe:

1.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2.     Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3.     Wszelkie informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo pod numerem telefonu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” 48/3620884 adres e-mail sbm@umradom.pl

4.     Metryczka do wykorzystania w celu opisania pracy.                                                                         

 Dane autora pracy:

Imię …………………………….. Nazwisko …………………………………………………………Wiek …………………………

Nazwa szkoły, lub placówki ………………………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ………………………………… e-mail …………………………………………………………………..

Nauczyciel/ opiekun…………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                           …………………………………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zgoda opiekuna prawnego – Konkurs rysunkowy dla radomskich szkół podstawowych pt. „NIE DLA CZADU – CZAD ZABIJA”

Proszę wstawić znak „X”

’  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) w konkursie  rysunkowym pt. „NIE DLA CZADU – CZAD ZABIJA” organizowanym przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Radomiu.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem w/w konkursu rysunkowego i akceptuję jego warunki.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie„NIE DLA CZADU – CZAD ZABIJA”.  Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jego oceniania i wynagradzania przez organizatora.

’  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content