|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”

Uchwałą nr 480/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. Radni Rady Miejskiej objęli ochroną dolinę rzeki Kosówki ustanawiając wzdłuż jej przebiegu obszar chronionego krajobrazu  pn. „Dolina Kosówki”.

Obszar obejmuje powierzchnię 246 ha w tym tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na występujące cenne biocenozy, stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Zapisy uchwały będą chronić walory krajobrazowe i przyrodnicze doliny przed ekspansją budowlaną. W/w Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 33 poz. 765 z dnia 13 marca 2009 r. i obowiązuje od dnia 28 marca 2009 r.

Aby lepiej poznać  walory przyrodnicze tego  terenu, w 2011 roku  opracowana została inwentaryzacja  przyrodnicza  doliny rzeki Kosówki obejmująca również cenny przyrodniczo fragment rzeki Mlecznej, od ujścia Kosówki do ulicy Maratońskiej wraz z  zalewem Borki.  

Inwentaryzacja potwierdziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, na którym występują rzadkie gatunki fauny i flory oraz unikalne walory krajobrazowe. Z przyrodniczego punktu widzenia pełni on niezwykle ważną rolę dla Radomia jako korytarz ekologiczny.

W opracowaniu wskazano też na zagrożenia dla tego terenu ze strony człowieka i jego nieprzemyślanej działalności, mocno ingerującej w chronioną przestrzeń, takie jak: grodzenie nieruchomości, przekształcanie i osuszanie terenu, usuwanie starych drzew.

W planie ochrony zaproponowano działania, które mają zapobiegać degradacji oraz wskazano obszary i obiekty, które powinny zostać objęte dalszą ochroną jako pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy.

Opracowanie ma charakter informacyjno – edukacyjny oraz stanowić będzie podstawę dla innych opracowań planistycznych oraz podejmowania stosownych uchwał przez Radę Miejską.

Fot. Anna Gwizd

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Kosówki w granicach Gminy Miasta Radomia oraz doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ujścia rzeki Kosówki do ul. Maratońskiej oraz terenu obejmującego zalew Borki

NA CZASIE

Więcej pieniędzy dla Radomia z budżetu państwa

27 lutego 2024

Nie żyje prof. Jerzy Jarzębski

27 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

26 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content