|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Karta Rodzina Plus

rodzina_plus_1

Ogólne informacje o programie 

W dniu 27 stycznia 2014 r. została przyjęta Uchwała Nr 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodzina Plus”. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta Radomia niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Podstawowymi celami programu są:

 •  promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
 •  wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,
 •  zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu.

Utworzony został z myślą o promocji i jednoczesnym wsparciu rodzin wielodzietnych. W ten sposób chcemy realizować naszą lokalną politykę prorodzinną, przeciwdziałając jednocześnie niekorzystnej sytuacji demograficznej Radomia.

Komu przysługuje „Karta Rodzina Plus”

Każdej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci;


Jak otrzymać „Kartę Rodzina Plus”

Wniosek może złożyć:

 1. Rodzic dziecka,
 2. Opiekun prawny,
 3. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 4. Rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 5. Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) oraz na dole poniższej strony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 36 20 290, 48 36 20 942, lub adresem e-mail: zdrowie@umradom.pl

Niezbędne dokumenty

 1. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18. roku życia, a nieprzekraczających 25. roku życia ze wskazaniem planowanego terminu ukończenia nauki w danej placówce.
 2. W przypadku rodzin zastępczych zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie w rodzinie zastępczej oraz datę  umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 3. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie dziecka w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 4. W przypadku opiekuna prawnego dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad dzieckiem.
 5. Kserokopia aktu urodzenia dzieci (oryginał do wglądu).
 6. Oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu na potrzeby realizacji Programu „Karta Rodzina Plus”. Druk oświadczenia publikujemy razem z wnioskiem.   


Odbiór „Karty Rodzina Plus”

 1. Wydanie „Karty Rodzina Plus” nastąpi w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. O dacie odbioru Kart Wnioskodawca zostanie poinformowany e-mailem, telefonicznie lub pisemnie zgodnie z danymi podanymi we wniosku.
 2. Po odbiór „Karty Rodzina Plus” należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30.
 3. Na „Karcie Rodzina Plus” znajdzie się imię i nazwisko, numer karty, termin ważności.
 4. Od momentu wydania „Karty Rodzina Plus” rodzinie wielodzietnej przysługują wszystkie aktualnie obowiązujące ulgi, zwolnienia i preferencje.
 5. Katalog ulg, zwolnień i preferencji będzie na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe instytucje publiczne, podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe będące partnerami Programu „Karta Rodzina Plus”.

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności* "Karty Rodzina Plus"
Oświadczenie o utracie/zniszczeniu "Karty Rodzina Plus"
Uchwała Nr 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu "Karta Rodzina Plus"
Uchwała Nr 699/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014r. w sprawie określenia katalogu ulg, zwolnień i preferencji oraz wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia realizujących Program "Karta Rodzina Plus"
Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03.09.2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania "Karty Rodzina Plus"
Zarządzenie Nr 3248/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2018r.
Ulgi i zniżki " Karta Rodziny Plus"

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content