|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością

Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością

kartan

Ogólne informacje o programie

W dniu 27 sierpnia 2018 r. została przyjęta Uchwała Nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością. Program adresowany jest do rodzin osoby z niepełnosprawnością zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego jeżeli umieszczona w nich jest osoba z niepełnosprawnością.

Podstawowymi celami programu są:

  •  wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich rodzin z osobą z niepełnosprawnością,
  •  ułatwienie dostępu do edukacji, sportu, dóbr kultury i usług na terenie miasta Radomia, 
  •  poszerzenia możliwości spędzania wolnego czasu rodzin osoby z niepełnosprawnością, 
  •  potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych przez uczestniczące w Programie podmioty

W/w Program, jako element polityki społecznej realizowany przez Gminę Miasta Radomia, to nowe rozwiązanie skierowane do Rodzin osoby z niepełnosprawnością, który pomoże poprawić warunki życia tym Rodzinom a poprzez wdrożenie systemu ulg, zniżek i preferencji przyczyni się do podniesienia aktywności społecznej.

  Wprowadzenie Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” podyktowana jest wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, a także oczekiwaniami osób zrzeszonych oraz działających w środowisku lokalnym w obszarze osób z niepełnosprawnością. 

Komu przysługuje „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

Każdej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, zamieszkujące z osobą z niepełnosprawnością pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, niezależnie od sytuacji materialnej oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego, jeżeli umieszczona w nich jest osoba z niepełnosprawnością;   

Jak otrzymać „Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty może złożyć:

1) pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy lub jej

kurator;

2) rodzic osoby z niepełnosprawnością;

3) opiekun prawny osoby z niepełnosprawnością;

4) osoba prowadząca rodzinny dom wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych

dzieci;

5) rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;

6) dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) oraz poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 36 20 290, 48 36 20 942, lub adresem e-mail: zdrowie@umradom.pl

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o wydanie Karty należy dołączyć następujące załączniki:

1. Dowód osobisty pełnoletnich członków rodziny osoby z niepełnosprawnością do wglądu,

2. W przypadku osoby z niepełnosprawnością do ukończenia 16-go roku życia kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku osoby z niepełnosprawnością                   w wieku od ukończenia 16-go roku życia kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo ze wskazaniem na konieczność stałego współudziału „na co dzień” opiekuna tej osoby w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji,

3. W przypadku rodzin zastępczych zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie osoby z niepełnosprawnością oraz  rodzeństwa w rodzinie zastępczej oraz datę ich umieszczenia w rodzinie zastępczej,

4. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie osoby z niepełnosprawnością oraz rodzeństwa w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz datę ich umieszczenia w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

5. W przypadku osoby z niepełnosprawnością oraz rodzeństwa, które osiągnęły pełnoletność, a nadal przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej,

6. postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

Odbiór „Karty Rodzina Osoby z Niepełnosprawnością „

Prezydent Miasta Radomia wydaje Karty w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku po weryfikacji uprawnień do jej uzyskania.

1. Wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty można złożyć nie wcześniej niż dwa miesiące przed końcem okresu ważności Karty. Obowiązuje wzór wniosku stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia w dniu składania wniosku braków formalnych należy je uzupełnić w terminie odbioru Karty. W przypadku nie uzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana. Karta jest własnością Gminy Miasta Radomia

3. Po odbiór „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30.

6. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej Karty.

7.Karty będą wydawane bezpłatnie dla każdego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zawierającej numer Karty, imię i nazwisko osoby uprawnionej, termin ważności Karty oraz hologram.

8. Z ulg, zniżek i preferencji objętych Programem może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.

9. Odbiór Kart następuje przez Wnioskodawcę lub osobę pełnoletnią widniejącą na wniosku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

O terminie odbioru Wnioskodawca zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.

10. Katalog ulg, zwolnień i preferencji będzie na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe instytucje publiczne, podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe będące partnerami Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

Deklaracja przystąpienia do programu
Zarządzenie Nr 3260/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania ,,Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
Informacje dla instytucji przystępujących do programu
Oświadczenie o utracie-zniszczeniu karty
UCHWAŁA NR 723/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI „KARTY RODZINY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Wzór karty
Ulgi i zniżki "KARTA RODZINY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content