|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Wypracowane dokumenty

W toku prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wypracowano dokumenty bazowe, pomocnicze i pośrednie będące podstawą do opracowania finalnego dokumentu.

Jednym z elementów prac nad dokumentem była aktualizacja modelu ruchu. Model ruchu jest to sekwencja funkcji matematycznych wraz z ich parametrami pozwalająca na przekształcenie informacji o zagospodarowaniu przestrzennym oraz informacji o systemie transportowym na informacje o wielkości i warunkach ruchu na sieci transportowej. Model taki pozwala na sprawdzenie, jak będą zmieniały się warunki ruchu w sieci drogowej i transportu zbiorowego na skutek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym czy zmian w sieci transportowej.

Przed przystąpieniem do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ przeprowadzono szereg badań, analiz i przygotowań. Dokonano przeglądu dokumentów strategicznych na kilku szczeblach (międzynarodowym, regionalnym oraz lokalnym). Raport Diagnostyczno-Strategiczny zawiera kompleksową analizę stanu istniejącego, szeroko pojętego systemu transportowego badanego obszaru. Analiza stanu istniejącego została przeprowadzona z podziałem na obszary strategiczne określone przed pracami nad SUMPem. Poza diagnozą stanu istniejącego opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Były to między innymi badania ankietowe ilościowe, badania jakościowe (FGI oraz IDI) oraz pomiary natężeń ruchu drogowego. Jeden z rozdziałów zawiera także wyniki aktualizacji modelu transportowego.

Został opracowany wstępny projekt Planu, który określił wizję, cele i działania w ramach obranego scenariusza rozwoju dla analizowanego obszaru. W dokumencie przedstawiono proponowane scenariusze rozwoju, dokonano oceny scenariuszy na podstawie określonej metodyki oceny wielokryterialnej. Wybrano scenariusz preferowany na podstawie wyników analizy wielokryterialnej oraz wyników z modelu ruchu, które zostały zestawione w opracowaniu.
Zgodnie z zaleceniami określona została wizja rozwoju obszaru GOFR oraz określono cele strategiczne. Działania proponowane w ramach scenariusza preferowanego wynikają bezpośrednio z określonych celów strategicznych, które opierają się na obszarach strategicznych określonych w ramach przygotowania do opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej diagnozy stanu istniejącego, wizji lokalnych, przeprowadzonych badań natężenia ruchu oraz aktualizacji modelu ruchu dla GOFR, określono działania, których realizację rekomenduje się w ramach SUMP. Poszczególne działania zostały zobrazowane na mapach zbiorczych oraz dedykowanych dla każdej z gmin. W opracowaniu określono także logikę i harmonogram wprowadzania zmian według określonych wcześniej horyzontów (operacyjnego i strategicznego).

Na ostatnim etapie konsultacji społecznych poddano dyskusji Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Raport z aktualizacji modelu ruchu
Wstępny projekt Planu
Analiza dokumentów strategicznych
Raport Diagnostyczno-Strategiczny
Projekt Planu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content