|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nordic Walking

Nordic Walking – Regulamin

I. Zasady ogólne

1. Zajęcia są adresowane do dorosłych mieszkańców Miasta Radomia nie posiadających przeciwwskazań do uprawiania nordic walking.
2. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie parków, lasów oraz obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania.
3. Zapisanie się i korzystanie z zajęć organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
4. Uczestnikiem zajęć mogą być mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 50 lat, (nie dotyczy wolontariuszy) i zapisali się na zajęcia. Zapisana osoba musi wypełnić i podpisać ZGŁOSZENIE uczestnictwa i przekazać go na pierwszych zajęciach instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
5. Zajęcia są nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jedna lub dwie godziny w tygodniu. Zajęcia nieodpłatne są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć.
6. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności – https://www.akademiaaktywnosci.eu, fanpage Akademia Aktywności – https://www.facebook.com/AkademiaAktywnosciRadom, lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych.
7. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW.
8. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z danej formy aktywności sportowej. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie własnych kijków nordic walking, wygodnego obuwia oraz podpisanie Zgłoszenia uczestnictwa. Obecność potwierdzamy poprzez każdorazowe podpisanie listy obecności przed rozpoczęciem zajęć, nie po zajęciach ani w trakcie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.
12. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia zainteresowanych poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora.
13. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.

II. Zasady korzystania z zajęć

1. Zajęcia prowadzone są w grupach – maksymalnie 20 osobowych pod nadzorem instruktora.
2. Czas trwania zajęć to 60 lub 120 min.
3. Dwukrotna, bezpośrednio następująca po sobie nieobecność na zajęciach powoduje trwałe wykreślenie z listy uczestników. W przypadkach wykreślenia z listy obecności zajęć, uczestnik traci możliwość ponownego udziału w nieodpłatnych zajęciach.
4. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc punktualnie w określone wcześniej z instruktorem miejsce spotkania.
5. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywne opady deszczu, niska temperatura lub silne podmuchy wiatru) zajęcia mogą zostać odwołane i przeprowadzone w innym terminie. Decyzję o odwołaniu zajęć podejmuje każdorazowo prowadzący zajęcia.
O fakcie odwołania zajęć prowadzący informuje uczestników w ustalony z grupą sposób oraz przekazuje informację do koordynatora programu wg. ustalony sposób komunikacji.
7. Z zajęć nie wolno korzystać:
– Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
– Trening nie jest zalecany podczas zaostrzenia wszelkich chorób przewlekłych.
– Uczestnictwo w zajęciach nie wskazane jest, jeśli istnieją poważne problemy układu mięśniowo-szkieletowego.
– Osobom chorym na choroby zakaźne.
8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez te osoby.
9. Powiadamia uczestników o wszelkich nowościach, zmianach w tym terminy naborów, przesunięciu lub odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub za pośrednictwem fanpage Akademia Aktywności.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
– zapisania się na zajęcia mniej niż 10 uczestników
11. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Organizator podejmie starania zorganizowania zastępstwa.
12. Akademia Aktywności zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadkach:
– gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
– braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora.

Aktualne informacje pod tym linkiem

Zgłoszenie Nordic Walking
Protokół badawczy uczestników zajęć Nordic Walking

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content